Zespół

Jesteśmy zespołem biegłych rewidentów i konsultantów

Jesteśmy zespołem biegłych rewidentów i konsultantów, którzy doświadczenie zdobywali m.in. pracując wiele lat w największych międzynarodowych firmach audytorskich i doradczych (tzw. „Wielka Czwórka”), ale również po stronie Klienta, zajmując kierownicze i dyrektorskie pozycje w działach finansów w polskich i międzynarodowych firmach.

Proponujemy Państwu usługi na najwyższym światowym poziomie na przyjaznych warunkach.

Biegli rewidenci i doradcy Polskiej Grupy Audytorskiej świadczyli usługi dla polskich i międzynarodowych spółek oraz grup kapitałowych, w tym tych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i NewConnect, działających w różnych branżach, a przede wszystkim: handel / FMCG / produkcja / nieruchomości / usługi / przemysł farmaceutyczny / przemysł wydobywczy / ochrona środowiska / przemysł elektroniczny i nowe technologie.

Reprezentanci Polskiej Grupy Audytorskiej

Bartłomiej Kurylak

Bartek jest absolwentem Wydziału Finansów (specjalność: Rewizja Finansowa) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie a także Avans Hogeschool Business School of Breda (International Management).

Pracę w audycie rozpoczął w 2004 r. pracując do końca 2009 r. w KPMG gdzie brał udział i samodzielnie prowadził badania sprawozdań finansowych spółek i grup kapitałowych z wielu branż raportujących m.in. wg polskich, grupowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. Brał też udział m.in. w projektach typu IPO, wdrażania MSR, przejęć i fuzji podmiotów.

Bartek posiada także doświadczenie w biznesie zajmując w l. 2009 – 2013 stanowiska kierownicze i dyrektorskie w firmach z branży ochrony środowiska (SITA Suez Polska) czy przemysłu obronnego (Bumar, Polski Holding Obronny).

Do największych osiągnięć poza audytem może zaliczyć m.in.: zbudowanie i rozwój funkcji audytu wewnętrznego w grupie SITA Suez Polska, rozwój funkcji kontrolingu biznesowego opartego o zmienioną strategię Grupy SITA Suez w Polsce czy reorganizację kontrolingu finansowego w Polskim Holdingu Obronnym, a w tym kierowanie projektem wdrożenia Spójnego Systemu Kontrolingu Grupy (wdrożenie zasad merytorycznych i informatycznego narzędzia COGNOS). Bartek jest jednym ze współzałożycieli i Partnerem w Polskiej Grupie Audytorskiej.

Bartłomiej Kurylak
Partner, Biegły Rewident
Kamil Walczuk

Absolwent Wydziału Zarządzania (specjalność: Rachunkowość) Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2005 – 2013 pracował w dziale audytu w KPMG, gdzie brał udział oraz zarządzał projektami badania, przeglądów sprawozdań finansowych i raportów grupowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości, MSSF, US GAAP, bądź standardów grupowych. Jako manager zarządzał portfelami spółek i grup kapitałowych z różnych branż gospodarki, w tym także notowanych na GPW w Warszawie.

W trakcie kariery zawodowej w KPMG brał udział w projektach dotyczących wdrażania MSSF, wprowadzania spółek na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych (IPO) oraz audytach kontroli wewnętrznych (m.in. SOX).

Od roku 2013 jest Partnerem w Polskiej Grupie Audytorskiej, w której zarządza projektami badania sprawozdań finansowych spółek i grup kapitałowych, w tym notowanych na GPW oraz projektami doradztwa transakcyjnego, tj. przygotowaniem i wsparciem (uzupełnionym usługami due diligence) przy całym procesie M&A. Posiada doświadczenie w wycenach spółek, udziałów, akcji oraz znaków towarowych; przeprowadził wiele audytów finansowania projektów ze środków UE. Realizował projekty wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach.

Kamil Walczuk
Partner, Biegły Rewident
Maciej Kozysa

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości (specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do 2013 roku pracował w KPMG Audyt, gdzie jako kluczowy biegły rewident był odpowiedzialny za badania sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie ustawą o rachunkowości i MSR. Wcześniej z sukcesami zdobywał także doświadczenie u największych graczy rynku finansowego jak PKO BP.

Posiada szerokie doświadczenie w IPO, badaniach sprawozdań spółek notowanych na GPW oraz pozostałych usługach biegłego rewidenta (badanie wykorzystania funduszy UE, opinie księgowe, doradztwo). W czasie swojej kariery w KPMG brał także udział w projektach wdrażania MSR, połączenia i podziału spółek, czy przygotowywania pakietów konsolidacyjnych. Ponadto zaangażowany był w rozwój organizacji, biorąc często udział w rekrutacji doświadczonych pracowników do działu audytu. Specjalizuje się w usługach dla firm z sektora usługowo-handlowego (consumer markets).

Jako doświadczony manager w zespole audytu odpowiedzialny był za obsługę dużych polskich grup kapitałowych, ale także Klientów zagranicznych raportujących według MSSF oraz jednostek budżetowych (Szkoły Wyższe, Instytuty Badawcze). Prowadził też audyty projektów finansowanych ze środków UE (np. z takich programów jak: POKL, 3.1, 8.2)

Maciej Kozysa
Partner, Biegły Rewident
Zbigniew Jaworowski

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości (specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w firmie audytorskiej KPMG, gdzie uczestniczył w wielu projektach audytowych. Odpowiedzialny był tam za nadzór przebiegu projektów audytowych w terenie w odniesieniu do sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, US GAAP, jak również z MSSF. Doświadczenie Zbigniewa obejmuje jednak głównie procesy transakcji i przejęć ze szczególnym uwzględnieniem Due Diligence i wycen. Po zakończeniu pracy w audycie, kontynuował swoją karierę w dziale transakcji w dwóch spółkach tzw. Wielkiej Czwórki: KPMG i EY. Udział w licznych projektach dał mu wiedzę na temat przebiegu projektów due diligence, fuzji i przejęć, wycen oraz projektów restrukturyzacyjnych.

Jako doświadczony specjalista w zakresie usług transakcyjnych pracował także w Funduszu Eastbridge, gdzie jego obowiązki składały się z oceny potencjału nowych projektów biznesowych (w tym przeprowadzanie due diligence i wycen potencjalnych celów inwestycyjnych).

Zbigniew Jaworowski
Dyrektor

ZESPÓŁ PGA TWORZĄ OSOBY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W OBSZARZE AUDYTU I DORADZTWA BIZNESOWEGO, ZDOBYTYM

Poza Zarządem, zespół PGA tworzą osoby z kilkuletnim doświadczeniem w obszarze audytu i doradztwa biznesowego, zdobytym w największych światowych firmach.

Dla klientów, z którymi pracowaliśmy, oprócz audytów i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzanych wg polskich, grupowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, badania planów przekształceń podmiotów gospodarczych, sporządzaliśmy wyceny udziałów, akcji, ZCP czy znaków towarowych, jak też doradzaliśmy przy przejściu z polskich standardów rachunkowości na MSSF oraz badaliśmy części finansowe prospektów emisyjnych i wspieraliśmy merytorycznie spółki debiutujące na GPW.

Mamy bogate doświadczenie w zakresie usług audytu projektów finansowanych ze środków UE (m.in. w ramach programów: POKL, 2, 3.1, 8.2 i inne) oraz audytu funduszy PE/VC inwestujących zarówno w dojrzałe biznesy jak i start-upy.

Z powodzeniem świadczyliśmy też usługi doradcze z zakresu konsultingu zarządczego i korporacyjnego (restrukturyzacje, reorganizacje i optymalizacje procesów, usprawnienia marży i inne), budowaliśmy od podstaw, wdrażaliśmy i usprawnialiśmy centra usług wspólnych (SSC), dokonywaliśmy analiz przedwdrożeniowych dla systemów ERP i BI, budowaliśmy i wdrażaliśmy koncepcje kontrolingowe dla firm produkcyjnych i handlowych.

Nasze doświadczenie obejmuje także projektowanie, wdrożenia i wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego (m. in. w jednostkach publicznych i budżetowych) oraz systemów kontroli wewnętrznych (m.in. działających według ustawy Sarbanes-Oxley – SOX).